Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Jan Paweł II – widziany oczami dziecka.”

Jest to konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-III, oraz IV-VI

 

Temat Konkursu:

1. Temat Konkursu: „Jan Paweł II – widziany oczami dziecka”

2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora.

Uczestnicy Konkursu:

1.Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 oraz 4-6 SP .

2. W konkursie wyróżnione zostaną trzy prace w każdej kategorii, których autorzy otrzymają nagrody, oraz dyplomy.

Celem konkursu jest:

1. Propagowanie wiedzy o Janie Pawle II.

2. Kultywowanie pamięci o papieżu.

3. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności uczniów.

4. Pobudzenie aktywności twórczej.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1. Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie, techniką dowolną, format pracy A4, A3.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

3. Na odwrocie pracy należy wpisać: - imię i nazwisko autora oraz klasę.

4. Prace należy składać u P. M. Sękowskiej s. 6 i P. N. Pasztaleniec s.4 do dnia 5.10.2020r.

5. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na prezentowanie wizerunku na stronie internetowej szkoły, facebooku  oraz w kronice szkoły, a także podanie imienia i nazwiska jako uczestnika konkursu.

Komisja Konkursowa :

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

3. Konkurs jest jednoetapowy.

4. Zakończenie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 9.10.2020r.

Nagrody :

1. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze prace, które otrzymają miejsca 1,2,3 w obu kategoriach.

2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody w postaci upominków i dyplomów.

3. Kryterium wyróżnienia prac konkursowych będzie oryginalność i odzwierciedlenie tematu Konkursu.

4. Komisja może również wybrać inne – szczególnie ciekawe –indywidualne prace wyłonione w Konkursie, które zostaną wyróżnione.

Dodatkowe informacje